Donors List

Back to September 2015 Hungry Ghost Festival Offerings 2015年 9月 庆祝盂兰盆节

Donors List for September 2015 Event

Note: Listing as per updated on 27 August 2015 and based on contributions from Malaysia and Singapore. Other listing would be updated once available. Sadhu for your kind contribution.

Singapore สิงคโปร์
Origin Donor Name
1 SINGAPORE 吴安词
黄生声
林小燕
黄俊文
黄泾澎
2 SINGAPORE 林照道
王秀华
3 SINGAPORE 林福泉
林国荣
蔡宝珠
林建宏
林佳颖
4 SINGAPORE 蔡其弟(池)
5 SINGAPORE 张秋金
6 SINGAPORE 蔡宝兴
7 SINGAPORE 畅常兴
李梅花
畅守达
魏秋香
畅家萱
畅家沅
畅家勋
畅家潼
魏福全
杨瑞玉
8 SINGAPORE 畅常兴
李梅花
畅守旺
9 SINGAPORE 畅常兴
李梅花
蔡天温
周润卿
畅守进
蔡爱玲
畅家莹
10 SINGAPORE 洪茶音
陈彩莲
陈文丰
苏秋燕
陈慧敏
蔡传义
陈伟智
林俐含
陈伟胜
蔡咏恩
11 SINGAPORE 譚美兰
张友风
黄家发
陈月明
黄琬淋
黃一轩
12 SINGAPORE 陈月珍
13 SINGAPORE Goh Kim Puey
Tan Ai Chee
14 SINGAPORE Goh Boon Gee
LiYan
Goh Zhi Xuan Shannon
Goh Yu Jing Sharleen
15 SINGAPORE Tan Poh Swee
Tay See Muay
16 SINGAPORE Tan Kim Thong
Lew Hwee Phin
Tan Le Hui
17 SINGAPORE Lew Kee Hwa
Wong Miow Lin
18 SINGAPORE Sia Kim Hoy
Hong Chor Tiong
Lew Kwee Fang
Hong Bing Long
Hong Xin Ying
19 SINGAPORE Lau Ah Soo
Wong Khin Lin
Lau Swee Siang
Lau Swee Ting
20 SINGAPORE Sng Kim Hong
Sng Eng Teck
Jap Kui Jing
叶意生
叶惠兰
Lee Yam Peng
21 SINGAPORE Cheang Kum Hon
Low Yoke Leng
Marcus Cheang Munn Hoy
Marvin Cheang Munn Yun
22 SINGAPORE Chew Ah Lim
Tan Kea Hee
Chew Moi Choo
23 SINGAPORE Lee Leng Fook
Wong kwoon wah
Lee Kok Seng
Tan Lay Chen
Katherine Collins Lee
Nathan Collins
Jake Collins
24 SINGAPORE 孔俞心
伦禀成
伦雪荔
25 SINGAPORE 李学会
范桂枝
26 SINGAPORE 王成严
谢雅娥
27 SINGAPORE 罗光耀
何亦好
罗庆杰
王素莲
罗伊伶
罗翊轩
28 SINGAPORE 许风娘
王邦乐
林淑娟
29 SINGAPORE 林春梅
陈天粦
傅启文
陈秀风
傅后顺
傅诗惠
傅后胜
傅敬惠
30 SINGAPORE Sim Ah Keow
Tan Eng Chuan
Tan Nguan Kheng
Doreen Tan Soo Ling
31 SINGAPORE Chan Chong Boon
Lim Ah Wat
32 SINGAPORE Chan Swee Hoon
33 SINGAPORE Tan Lye Soon
Chua Gek Buay
Tan Lee Boon
Chan Swee Hoon
Tan Hui Min Giselle
Tan Le Sheng Lucas
34 SINGAPORE Anselm Chelliah
Rina Chan
Nikita Chelliah
Joshua Chelliah
35 SINGAPORE Tan Lay Choo
Adeline Tan An Ting
Amerlyn Tan An Jie
Tan Wei Jie
Alicia Tan Rui Xuan
36 SINGAPORE Tan Ze Han
Angeline Tan Anqi
Tan Ren Yi
37 SINGAPORE Loo Cheng Seng
Cheong Wa Hoe
Wang Hao
Neo Chye Seng
Donna Loo Seow Fern
Berenice Neo Jia Qi
Baxton Neo Zhi Shen
38 SINGAPORE 王亚妹
郭秄洋
谢榮健
郭旆頤
谢秋碹
谢荣森
39 SINGAPORE 伦文忠
徐玉莲
伦雪馨
伦德成
张淑萍
伦雪芳
伦启杰
伦明徽
40 SINGAPORE Ng Beng Hock
Sng Geok Khuan
Tok Cheng Kian
Ng Kim Lan
Ng Kim
Tok Pei Yin
Jayden Ng Zheng Yu
41 CHINA 许梅华
李阳
42 SINGAPORE Kee Ah Kee
Tan Yang Beoy
Lorraine Chew
Clara Chew
Sally Siow
Tan Lee Yong
Lim Ngin Kee
Dorine Mah
Wang Tee Jing
Lock Gek Khim
Christine Lim
Goh Geok Hoe
Jorvoise Xu
Joyce Xu
Yuan Shu Qin
43 SINGAPORE Daniel Tan Chin Tong
Florence Lee Soh Kiang
Michelle Tan Lin Tze
Benjamin Tan Jian Yu
Desmond Tan Jian Yong
James Heng
Maya Lim
Owen Emanuel Wen Xin
44 SINGAPORE Tay Khar Hong & Family
45 SINGAPORE Oh Siew Lan
Peh Zhen Zhu
46 SINGAPORE Oh Kok Guan (William)
47 SINGAPORE Lee Boon Beng
Tay Yang Pheng
Clarice Lee Jia Yin
Shawn Lee Jing Rui
Lee Lay Hua
Lee Lay Tee
Lee Kang Keng
Lee Boon Teow
Lee Boon Beng’s siblings
Tan Yang Pheng’s siblings
Malaysia (Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Sabah)
Origin Donor Name
1 Kuala Lumpur 顏亞梅
林文傑
王秀清
林振宇
林振航
林翠婷
2 Kuala Lumpur Ah Ho & Family
3 Kuala Lumpur Lew Ah Wah & Family
4 Kuala Lumpur Lee Ah Seng & Family
5 Kuala Lumpur Lee Shie Chaan (Kelly Lee)
6 Kuala Lumpur Liew Won Chung
Ong Teik Lan
Liew Shuang Jun
7 Kuala Lumpur Ng Kok Ting
Wong Kwei Ying
Ng Siew Wah
Fong Chin Ha
Ng Zhe Yu
Ng Yoke Peng
Ng Je Anne
Ng Yoke Leng
Ng Yoke May
Ng Siew Hou
Koay Bernard
Wong Kwei Lan
8 Kuala Lumpur Yin
9 Shah Alam Tan Ching Foong
10 America 冯占英
อเมริกา 方国龙
方国强
方菁莪
梁叔份
胡美珠
韩昇
方玉萍
方婷珍
方咏胜
方启丞
Thomas Joseph Pittman
11 Ipoh 罗伟铭
曾鐀仪
罗景毅
罗保颐
罗丽颖
罗景立
曾亚世
陈金带
曾兆伟
林美姗
曾德铭
曾妍霖
黄加棟
羅秀清
黄素渊
Steve Shepperd
黄哲暘
黄哲義
黄秀缘全家
黄加德全家
黄加妙全家
黄加發全家
12 Ipoh Yu Ching Mei
13 Ipoh Yu Ching Mei
14 Ipoh Choo Lee Yong
15 Ipoh Steven Neoh Tuck Hoe
16 Ipoh 陳开力
讓紫霞
陳洁莹
陳洁民
陳洁兰
17 Penang Lee Cheong On
ปีนัง Khoo Chooi Lean
Khoo Kean Beng
Lee Seow Ping
Khoo Kheng Chuan
Khoo Huey Ying
Khoo Kheng Seng
Khoo Huey Chern
18 Penang 李秀娥
江图和
洪练月
麦俊华
陈渼欣
19 Penang Lee Bee Suan
Ong Saw Eng
Ooi Boon Wooi
Ooi Phaik Sim
Ooi Chye Hock
Ooi Chee You
Ooi Yu Ee
20 Penang Ooi Boon Wooi
Ooi Phaik Sim
21 Penang 麦俊华
陈渼欣
22 Penang Lim Chee Meng
Tan Bee Na
Lim Yee Khee
Lim Yee Keat
23 Penang Chew Chong Ooi
Tan Bee Hoon
Chew Chao Ting
Chew Zhi Yee
24 Penang Tan Soon Hua
Teh Ean Mooi
Lee Foo Swee
Tan Ling Ling
Lee Swan Yin
Lee Swan Nee
25 Penang 邢月更
王鼎善
梁月娥
26 Penang Khoo Bee Ling
Khoo Li Ling
Khoo Boo Beng
Khoo Boo Chiang
Eng Mooi Khim
Khoo Cai Qian
Khoo Teng Jie
Khoo Cai Wen
Celine Khoo Cai Xin
Ooi Suah Chooi
Khoo Ah Seah
27 Penang Tan Ah Chai
Chin Ho Chu
Tan Lean Jee
Peh Kim Keow
Tan Kin Hoong
Tan Mei Ling
Tan Zhao Chuen
Tan Wuan Ling
28 Penang Ang Ah Lan
Goh Siew Poh
Ooi Peng Sheng
Ooi Xie Jing
Ooi Beng Beng
29 Penang Lee Cheng Kee
Phnuah Jeng See
30 Penang Ooi Bak Koon
Chiam Chai Hoon
Tan Phaik Ngoh
Ooi Chong Keat
Khaw Siew Ling
Ooi Zhao Wei
31 Penang 李亜花 Lee Ah Khoay
邱来洋 Khoo Lai Yong
刘美珠 Lae Mooi Chooi
连美华 Lean Bee Wah
连文艎 Lean Boon Huan
邱琡珺 Khoo Seok Kian
连紫轩 Lean Zhi Sien
连妍儿 Stephanie Lean Yan Er
连婕淳 Sheila Lean Jie Chun
32 Penang Chin Hooi Soon
Chew Kooi Lan
Chin Swee Chong
Ooi Wei Ni
Chin G- Lynn
Chin V-Linn
33 Penang 张玉枝
郭玡成
黄素贞
郭嘉颖
34 Penang Tan Chin Choo
Chuah Hock Sun
Cheah Sai Lang
Teoh Bok Seng
Chuah Sok Gin
Teoh Li Zhuang
Teoh Li Liang
Teoh Yuan Xing
Teoh Chen Kai
Teoh Ru Yu
35 Penang 王进堂
骆丽蓉
邓百能
林秀香
王庭远
邓月銮
王怀哲
王怀盛
王可欣
36 Penang Lee Ah Hia
Looi Mui Hiang
Khoo Eng Pheng
Khoo Yong Chyi
37 Sabah 羅錦嬌 Lo Kim Kyau
温斯發 Voo Su Fatt
楊德利 Yong Teck Li
温展冲 Vun Chen Tsung
溫展誥 Vun Chen Haw
38 Sabah Lee Shie Fee(Maggie)
Hoo Lou Pong
39 Sabah 沈玉連 Shim Nyuk Len
罗秀英 Lo Siew Yin
何思正 Ho Su Chung
邬霞晴 Wendy Voo Ha Ching
何佩欣 Reine Ho Pui Xin
何佩珊 Kelly Ho Pui San
40 Sabah 曾運財 Ceng Yun Cai
何玉珍 He Yu Zhen
楊富根 Yang Fu Gen
曾莉芬 Ceng Li Fen
楊俊勇 Yang Jun Yong
楊俊源 Yang Jun Yuan
楊珈其 Yang Jia Qi
41 Sabah Tan Siew Kee
42 Sabah Katherine Voon
葉俊豪
43 Sabah Steven Leong
44 Sabah 彭友森
苏彩玲
范宜全
彭秀婵
范弘丁
范芯绮
范芯宁
范芯盂
45 Sabah 彭友森
苏彩玲
范宜全
彭秀婵
范弘丁
范芯绮
范芯宁
范芯盂
46 Sabah 彭友森
苏彩玲
范宜全
彭秀婵
范弘丁
范芯绮
范芯宁
范芯盂

Any correction or updates kindly a comment- indicate the numbering (your comment would not be published) or alternatively contact the following persons:

Country联络电话及负责人 Contact person(s):
Thailand
  • Khun Mae +6681-9183237
  • Mae Chi Suh Na +66898949562
Singapore 新加坡
  • Xiao Yan 小燕 +65 98442199
Malaysia马来西亚 & Other Countries
  • Yin +6012 2206899 (WhatApps)

list

Share this:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Sign up to receive updates via email:


Translate this page: