Ordination Script-Nun

CLICK HERE to download in Acrobat version

Ordination Procedures

Before ordination, the soon-to-be mae chi would need to seek for forgiveness from parents (if they are present) or guardians. A senior respected monk who is a Upajjhāya (Preceptor) would be invited to perform the ordination.

A tray of offerings would be respectedfully offered to the Upajjhāya (Preceptor) while prostrating themselves 3 times before the Upajjhaya.

E-SA-HANG PHAN-TEH
SU-JI-RAK-PA-RI-NIB-PHU-TAM-PI
TANG PHAK-KHAK-WAN-TANG
SAK-RAK-NANG KHAD-CHĀ-MI
THAM-MAÑ-JAK PHIK-KHU-SANG-KHAÑ-JAK
PAB-PHAD-CHANG MANG PHAN-TEH
SANG-KHO THA-REH-TU
AD-CHAD-TAK-KHEH  PA-NU-PEH-TANG
SAK-RAK-NANG  KHAH-TANG

THU-TI-YAM-PI  E-SA-HANG PHAN-TEH
SU-JI-RAK-PA-RI-NIB-PHU-TAM-PI
TANG PHAK-KHAK-WAN-TANG
SAK-RAK-NANG KHAD-CHĀ-MI
THAM-MAÑ-JAK PHIK-KHU-SANG-KHAÑ-JAK
PAB-PHAD-CHANG MANG PHAN-TEH
SANG-KHO THA-REH-TU
AD-CHAD-TAK-KHEH  PA-NU-PEH-TANG
SAK-RAK-NANG  KHAH-TANG

TAK-TI-YAM-PI E-SA-HANG PHAN-TEH
SU-JI-RAK-PA-RI-NIB-PHU-TAM-PI
TANG PHAK-KHAK-WAN-TANG
SAK-RAK-NANG  KHAD-CHĀ-MI
THAM-MAÑ-JAK  PHIK-KHU-SANG-KHAÑ-JAK
PAB-PHAD-CHANG MANG PHAN-TEH
SANG-KHO THA-REH-TU
AD-CHAD-TAK-KHEH  PA-NU-PEH-TANG
SAK-RAK-NANG  KHAH-TANG

A洒行    潘喋, 素及蜡巴立逆扑当比,当 趴嘎弯当

萨蜡囊    卡查咪,   汤茫价    劈库桑刊价          趴巴昌    茫

潘喋 桑抠 塔类兔    阿查达K   巴怒杯当  萨蜡囊    卡当

 

突滴央比    A洒行    潘喋, 素及蜡巴立逆扑当比,当 趴嘎弯当

萨蜡囊    卡查咪,   汤茫价    劈库桑刊价          趴巴昌    茫

潘喋 桑抠 塔类兔    阿查达K   巴怒杯当  萨蜡囊    卡当

 

塔滴央比    A洒行    潘喋, 素及蜡巴立逆扑当比,当 趴嘎弯当

萨蜡囊    卡查咪,   汤茫价    劈库桑刊价          趴巴昌    茫

潘喋 桑抠 塔类兔    阿查达K   巴怒杯当  萨蜡囊    卡当

เอสาหัง ภันเต,   สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง,   สะระณังคัจฉามิ
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ปัพพัชชัง มัง ภันเต,   สังโฆ ธาเรตุ
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง

ทุติยัมปิ  เอสาหัง ภันเต,   สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง   สะระณังคัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
ปัพพัชชัง มัง ภันเต,   สังโฆ ธาเรตุ
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง  สะระณัง คะตัง

ตะติยัมปิ    เอสาหัง ภันเต,   สุจิระปะรินิพพุตัมปิ
ตัง ภะคะวันตัง  สะระณังคัจฉามิ
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
ปัพพัชชัง มัง ภันเต,  สังโฆ ธาเรตุ
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง  สะระณัง คะตัง

 

REQUEST FOR THE REFUGES AND 8 PRECEPTS

MAK-YANG PHAN-TEH
TI-SAK-RAK-NEH-NAK SAK-HAK
AD-THAD-SI-LA-NI YA-JA-MAK
THU-TI-YAM-PI  MAK-YANG PHAN-TEH
TI-SAK-RAK-NEH-NAK SAK-HAK
AD-THAD-SI-LA-NI YA-JA-MAK
TAK-TI-YAM-PI MAK-YANG  PHAN-TEH
TI-SAK-RAK-NEH-NAK SAK-HAK
AD-THAD-SI-LA-NI YA-JA-MAK

骂杨潘喋    体萨蜡内娜       啥哈         啊塌西蜡逆           呀价骂

突滴央比  骂杨潘喋        体萨蜡内娜       啥哈   啊塌西蜡逆            呀价骂

塔滴央比  骂杨潘喋        体萨蜡内娜            啥哈   啊塌西蜡逆        呀价骂

มะยัง ภันเต , ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะสีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ  มะยัง ภันเต , ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะสีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ    มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะสีลานิ ยาจามะ

 

4. Salutation and Taking Refuge in the Triple Gem (Buddha, Dhamma & Sangha)

Then the Ācariya (the Teacher or elder Bhikkhu) thrice recites the following preliminary passage in Pāli which the applicant should repeat when he has finished. The passage is as follows:

NAK-MO TAD-SAK PHAK-KHAK-WAK-TOH
AK-RAK-HAK-TOH
SAM-MĀ-SAM-PHUD-THAD-SAK
(Repeat 3 times)

PHUD-THANG  SAK-RAK-NANG  KHAD-CHA-MI
THAM-MANG   SAK-RAK-NANG  KHAD-CHA-MI
SAṄG-KHANG  SAK-RAK-NANG  KHAD-CHA-MI
THU-TI-YAM-PI PHUD-THANG SAK-RAK-NANG KHAD-CHA-MI
THU-TI-YAM-PI THAM-MANG  SAK-RAK-NANG KHAD-CHA-MI
THU-TI-YAM-PI SAṄG-KHANG SAK-RAK-NANG KHA-CHA-MI
TAK-TI-YAM-PI PHUD-THANG SAK-RAK-NANG KHAD-CHA-MI
TAK-TI-YAM-PI THAM-MANG  SAK-RAK-NANG KHAD-CHA-MI
TAK-TI-YAM-PI SAṄG-KHANG SAK-RAK-NANG KHAD-CHA-MI

纳摩 达萨 趴卡蛙多 啊蜡哈多 三妈三菩踏萨 (随念三遍)

菩汤                   萨蜡囊          卡查咪

汤茫                   萨蜡囊          卡查咪

桑康                   萨蜡囊          卡查咪

突滴央比            菩汤      萨蜡囊     卡查咪

突滴央比            汤茫      萨蜡囊     卡查咪

突滴央比            桑康      萨蜡囊     卡查咪

塔滴央比            菩汤      萨蜡囊     卡查咪

塔滴央比            汤茫      萨蜡囊     卡查咪

塔滴央比            桑康      萨蜡囊     卡查咪

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ   ( ๓ หน)

พุทธัง  สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง  สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง  สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   พุทธัง  สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   ธัมมัง  สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   สังฆัง  สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

 

Then the Ācariya says “SA-RA-NA-KHA-MA-NANG NID-THI-TANG” (สะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง)  (this is the end of Going for Refuge) and the applicant replies:  ĀH-MA PHAN-TEH (อามะ ภันเต) (Yes, Venerable Sir)

5. Giving the 8 Precepts

Now the Ācariya tells the applicant that the ordination as a mae chi is completed. Since she is now a mae chi she has to study and practice the Eight Precepts for Mae Chi. She should chant them after the Ācariya, clause by clause, as follows:

THE EIGHT PRECEPTS

1.PA-NA-TI-PA-TA WEH-RAK-MAK-NI   SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

2. AK-THIN-NA-THA-NA WEH-RAK-MAK-NI    SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

3. AK-PHRAH-MAK-JAK-RI-YA WEH-RAK-MAK-NI    SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

4. MU-SA-WA-THA WEH-RAK-MAK-NI    SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

5. SU-RA-MEH-RAK-YAK-MAD-CHA-PAK-NA-THAD-THA-NA WEH-RAK-MAK-NI   SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

6. WI-KA-LAK-PHO-CHAK-NA WEH-RAK-MAK-NI   SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

7. NAD-JAK-KHI-TAK WA-THI-TA WI-SU-KAK-THAD-SAK-NA MA-LA-KHAN-THAK-WI-LEH-PAK-NAK-THA-RAK-NAK-MAN-THAK-NAK-WI-PHU-SAK-NAD-THA-NA   WEH-RAK-MAK-NI   SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

8. UD-JA-SAK-YAK-NAK  MAK- HA- SAK-YAK-NA WEH-RAK-MAK-NI    SIK-KHA-PA-THANG  SAK-MA-THI-YA-MI

I-MA-NI AD-THAD SIK-KHA-PAK-THA-NI  SAK-MA-THI-YA-MI   (3x)

八戒

(一)巴哪地巴达       威蜡妈尼     喜咖趴汤  啥妈提呀弥

(二)啊丁哪他纳       威蜡妈尼     喜咖趴汤  啥妈提呀弥

(三)啊Brak骂价立呀 威蜡妈尼  喜咖趴汤  啥妈提呀弥

(四)目沙蛙踏  威蜡妈尼    喜咖趴汤  啥妈提呀弥

(五)素蜡妹蜡呀骂查巴纳踏他哪 威蜡妈尼    喜咖趴汤  啥妈提呀弥

(六)WE咖蜡婆查哪 威蜡妈尼    喜咖趴汤  啥妈提呀弥

(七)纳价key达蛙体达 为素咖踏沙  威蜡妈尼   喜咖趴汤 啥妈提呀弥

(八)五价萨呀纳妈哈萨呀那 威蜡妈尼喜咖趴汤  啥妈提呀弥

已妈尼 啊塌 席咖巴塔尼 萨妈替呀弥 (随念三遍)

๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา    เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. อะพรัหมะจะริยา   เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา   เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา   เวระมะณี  สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๖. วิกาละโภชะนา     เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา   มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฎฐานา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๘. อุจจาสะยะ  นะมะหาสะยะนา    เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ

I-MA-NI AD-THAD SIK-KHA-PAK-THA-NI  SAK-MA-THI-YA-MI   (3x)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิฯ
(I undertake these Eight Rules of Training)  (repeat 3 times)

ASKING FORGIVENESS FROM BUDDHA, DHAMMA & SANGHA

KA-YEH-NAK WA-JA-YAK WA-JEH-TAK-SA WA
PHUD-THEH KU-KAM-MANG PAK-KAK-TANG MAK-YA-YANG
PHUD-THO PAK-TIK-KHAN-HAK-TU AD-JAK YAN-TANG
KA-LAN-TAK-REH SANG-WAK-RI-TUNG WAK PHUD-THEH

KA-YEH-NAK WA-JA-YAK WA-JEH-TAK-SA WA
THAM-MEH KU-KAM-MANG PAK-KAK-TANG MAK-YA-YANG
THAM-MO PAK-TIK-KHAN-HAK-TU AD-JAK YAN-TANG
KA-LAN-TAK-REH SANG-WAK-RI-TUNG WAK THAM-MEH

KA-YEH-NAK WA-JA-YAK WA-JEH-TAK-SA WA
SANG-KHEH KU-KAM-MANG PAK-KAK-TANG MAK-YA-YANG
SANG-KHO PAK-TIK-KHAN-HAK-TU AD-JAK YAN-TANG
KA-LAN-TAK-REH SANG-WAK-RI-TUNG WAK SANG-KHEH

WAN-THA-MI PHAN-TEH
SAB-PHANG AH-PAK-RA-THANG
KHAK-MAK-THAK MEH PHAN-TEH
MAK-YA KAK-TANG PUN-YANG SA-MI-NA
AH-NU-MO-THI-TAB-PHANG
SA-MI-NA KAK-TANG PUN-YANG MAI-HANG THA-TAB-PHANG
SA-THU, SA-THU, SA-THU AH-NU-MO-THA-MI

(Translation- May I salute you, Venerable Sir! May you forgive me all my faults, Venerable Sir. May the master rejoice in the merits I have acquired. May the master transfer to me the merits (he has) acquired. Sadhu, Sadhu, Sadhu)

咖耶纳  蛙价呀 蛙 接达萨      蛙

菩喋 古感茫         巴咖当 骂呀 央

菩透 巴地干哈突 啊价央当

咖篮搭累 桑蛙立东      蛙 菩喋

 

咖耶纳 蛙价呀 蛙 接达萨 蛙

汤美 古感茫 巴咖当      骂呀 央

汤摩 巴地干哈突 啊价央当

咖篮搭累 桑蛙立东       蛙 汤美

 

咖耶纳  蛙价呀 蛙 接达萨 蛙

桑咖 古感茫         巴咖当 骂呀 央

桑抠 巴地干哈突 啊价央当

咖篮搭累 桑蛙立东       蛙 桑咖

 

弯踏弥潘喋, 萨庞啊爬蜡汤, 卡骂踏美潘喋,骂呀咖汤  PUN央萨弥拿

啊怒莫提塔庞      萨弥那咖当          PUN央迈行踏搭庞 萨突        萨突 萨突 啊怒莫塔弥

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

วันทามิ ภันเต,  สัพพัง อะปะราธัง  ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ
The Ordination Procedure is thus completed. Following are frequent chants that you would need to know on the day of the ordination.

———————————————————————-

TAKING LEAVE OF THE BUDDHA, DHAMMA AND SANGHA

To be chanted at end of each chanting session before leaving the chanting hall.

AK-RAK-HANG SAM-MA-SAM-PHUD-THO PHAK-KHAK-WA PHUD-THANG PHAK-KHAK-WAN-TANG AB-PHI-WA-THEH-MI  (bow)

SA-WAK-KHA-TO PHAK-KHAK-WA-TA THAM-MO
THAM-MANG NAK-MAD-SA-MI (bow)

SU-PAK-TI-PAN-NO PHAK-KHA-WAK-TOH SA-WAK-KAK-SANG-KHOH
SANG-KHANG NAK-MA-MI  (bow)

MA-TA-PI-TU KHU-NANG AH-HANG WAN-THA-MI (bow)

KHA-RU-UH-PAD-CHA-YA-JA-RI-YA AH-HANG WAN-THA-MI (bow)

Bow down and say:
WAN-THA-MI PHAN-TEH
SAB-PHANG AH-PAK-RA-THANG
KHAK-MAK-THAK MEH PHAN-TEH
MAK-YA KAK-TANG PUN-YANG SA-MI-NA
AH-NU-MO-THI-TAB-PHANG
SA-MI-NA KAK-TANG PUN-YANG MAI-HANG THA-TAB-PHANG
SA-THU, SA-THU, SA-THU AH-NU-MO-THA-MI
(Translation- May I salute you, Venerable Sir! May you forgive me all my faults, Venerable Sir. May the master rejoice in the merits I have acquired. May the master transfer to me the merits (he has) acquired. Sadhu, Sadhu, Sadhu)

咖耶纳  蛙价呀 蛙 接达萨      蛙

菩喋 古感茫         巴咖当 骂呀 央

菩透 巴地干哈突 啊价央当

咖篮搭累 桑蛙立东      蛙 菩喋

 

咖耶纳 蛙价呀 蛙 接达萨 蛙

汤美 古感茫 巴咖当      骂呀 央

汤摩 巴地干哈突 啊价央当

咖篮搭累 桑蛙立东       蛙 汤美

 

咖耶纳  蛙价呀 蛙 接达萨 蛙

桑咖 古感茫         巴咖当 骂呀 央

桑抠 巴地干哈突 啊价央当

咖篮搭累 桑蛙立东       蛙 桑咖

 

弯踏弥潘喋, 萨庞啊爬蜡汤, 卡骂踏美潘喋,骂呀咖汤  PUN央萨弥拿

啊怒莫提塔庞      萨弥那咖当          PUN央迈行踏搭庞 萨突        萨突 萨突 啊怒莫塔弥

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิ (กราบ)
ครุอุปปัชชาญาจริยะนังอะหังวันทามิ (กราบ)

วันทามิ ภันเต,  สัพพัง อะปะราธัง  ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ

———————————————————————-

CHANTING BLESSING WHEN RECEIVING OFFERINGS
For mae chi (nuns), you would receive offerings from lay persons. Upon receiving the offerings, the blessing (anumodana) is chanted. This is chanted during offering of meals, food, requisites and during almsround.
SAB-PHAK RO-KHAK WI-NI-MUD-TOH
SAB-PHAK SAN-TA-PAK-WAD-CHI-TOH
SAB-PHAK WEH-RA-MAK-TIK-KAN-TOH
NIB-PHU-TOH JAK TU-WANG PHAK-WAK
SAB-PHI-TI-YO WI-WAD-CHAN-TU
SAB-PHAK RO-KHO WI-NAD-SAK-TU
MA TEH PHAK-WAD-WAN-TAK-RA-YO
SU-KHI THI-KHA YU-KOH PHAK-WAK
AB-PHI-WA-THAK-NAK-SI-LED-SAK
NID-JANG WUK-THA PAK-JA-YI-NO
JAD-TA-RO THAM-MA WAK-THAN-TI
AH-YU WAN-NOH- SU-KHANG PHAK-LANG

随喜功德

萨趴楼卡   威尼目多             萨趴三踏巴蛙即投

萨趴威蜡骂低看多                匿普多价突望趴蛙

萨劈提唷   威弯沾杜             萨趴楼抠威纳萨突

妈喋趴蛙弯达蜡唷                素KEY提咖唷抠

趴蛙,啊币袜潭哪喜立厦              匿将 乌踏巴加衣挪,假他楼 潭茫弯贪体阿唷弯弄素康怕郎

สัพพะโรคะวินิมุตโต, สัพพะสันตาปะวัชชิโต, สัพพะเวระมะติกกันโต, นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ, สัพพะโรโค วินัสสะตุ, มา เต ภะวัตวันตะราโย,
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒา ปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ ……
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

Share this:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enter email to receive future updates:


Translate this page: