Sunnata Buddho

The chanting of Suññata Buddho (顺雅达铺陀) (สุญญตาพุทโธ), with romanized pronounciation for the benefit of those who cannot read Mandarin (thanks to Hui Ling):

listen to audio chant in Thai & Mandarin with transcript below  

VIEW VIDEO WITH PICTURES (from YouTube)

 

 SUÑÑATA BUDDHO (สุญญตาพุทโธ)

๑.สุญญตาพุทโธ- ดี เหลือเกินวันนี้,เรายังมีชีวิตอยู๋,เราจะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ ให้ดีที่สุด,จนสุดความสามารถในทุกๆกรณี,แต่เราจะไม่หวังอะไร จากใครๆ,โดยที่สุดแม้แต่คำว่า”ขอบใจ”,เพราะอำนาจอยู่ที่พระธรรม.

tài hǎo liǎo   Jīn tiān wǒ men hái yǒu shēnɡ mìnɡ   Wǒ men jiānɡ jìn zuì dà de nénɡ lì lai lǚ

太  好  了  ! 今  天  我  们  还  有   生   命  。我  们   将   尽  最 大 的  能  力  来 履

xínɡ wèi rén de zé rèn   Duì yú měi yí jiàn shì qinɡ   dōu bì xū jìn zuì dà de nǔ lì   dàn shì

行   为  人 的 责  任 。 对 于  每 一  件   事  情  , 都 必 须  尽  最 大 的 努 力 , 但  是

què bù xī wànɡ cónɡ nà yí ɡè rén shēn shànɡ dé dào rèn hé huí bào   jiù suàn shì yī jù duǎn

却 不 希  望   从  那 一 个  人  身    上  得  到  任 何  回  报 , 就  算   是 一 句  短

duǎn dí   xiè xiè nín     yě bù xī qiú   yīn wei cǐ shì fǎ   dà zì rán   de lì liànɡ   quán lì

短  的 “ 谢  谢  您 ”,也 不 希  求 , 因  为 此  是 法 (大 自  然 )的 力   量  ( 权  力 )。

 SUÑÑATA BUDDHO

๒.สุญญตาพุทโธ- ชีวิต ของเรานี้,ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แน่นอน,จะแก่แบบไหน จะเจ็บแบบไหน จะตายแบบไหน,เวลาไหน ตรงไหน มาเถิด,เราพร้อมแล้ว,ถึงอย่างไรเราจะไม่เป็นทุกข์,เพราะไม่ใช่ของเรา แตเป็นของพระธรรม.

wǒ men dí shēnɡ mìnɡ bì dìnɡ huì lǎo   bì dìnɡ huì bìnɡ   bì dìnɡ huì sǐ   zhè shì kěn dìnɡ de

我  们 的   生   命  必  定   会  老 ;必  定   会  病  ;必  定   会 死 , 这  是  肯  定  的

Jiānɡ shì zěn yànɡ de bìnɡ fǎ   Zěn yànɡ de sǐ fǎ   Zài shén me shí hou   Zài nǎ lǐ   Wǒ men

。  将   是  怎  样  的  病  法 ? 怎  样  的 死 法 ? 在  什  么  时  候 ? 在 哪 里 ?我  们

yīnɡ ɡāi zuò hǎo zhǔn bèi   Wú lùn zěn yànɡ   wǒ men dōu bù yìnɡ ɡāi wéi cǐ ér kǔ nǎo   yīn

应   该  作  好  准   备 。无  论  怎  样  ,我  们  都 不  应   该  为 此 而 苦  恼 , 因

wei bú shì shǔ yú wǒ men dí   ér shì fǎ   dà zì rán   de

为 不  是  属 于 我  们 的 ,而  是 法 (大 自  然 )的 。

 SUÑÑATA BUDDHO

๓.สุญญตาพุทโธ- ญาติ ทั้งหลาย,มีมารดาบิดาเป็นต้น,ตลอดถึงทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งสิ้น,ต้อง พลัดพราก ล้มหายตายจากกันไปอย่างแน่นอน,ไม่วันใดก็วันหนึ่ง,ถึงเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ เป็นทุกข์ เพราะไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระธรรม.

yí qiè de qīn qi pénɡ you   yóu fù mǔ qīn kāi shǐ   zhí dào yí qiè cái wù   jiānɡ huì yǒu yì

一  切 的  亲 戚  朋   友 , 由 父 母  亲  开  始 , 直  到 一  切  财 物 ,  将   会  有 一

tiān yuǎn lí xiāo shī   Ruò shì zhè yànɡ dí fā shēnɡ le   wǒ men jiānɡ bù yīnɡ wéi cǐ ér kǔ

天   远  离  消   失 。 若  是  这  样  的 发   生  了 ,我  们   将  不  应   为 此 而 苦

nǎo   yīn wei bú shì wǒ men dí   ér shì fǎ   dà zì rán   de

恼 , 因  为 不  是 我  们 的 ,而  是 法 (大 自  然 )的 。

 SUÑÑATA BUDDHO

๔.สุญญตาพุทโธ…ไม่ ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตาม,คนทั้งหลายต้องรู้สึกกับเรา อย่างน้อย๓ประเภท,คือ เขาว่าเราดีบ้าง,เขาว่าเราไม่ดีบ้าง,เขาไม่สนใจกับเราเลยบ้าง,เราจะไม่ค้าน ไม่เถียงและไม่หวั่นไหว,โดยประการทั้งปวง,ถ้าเขาว่าเราดีก็ถูกของเขา,เขาว่า เราไม่ดีก็ถูกของเขา,เขาไม่สนใจเราเลยก็ถูกของเขา,อย่างนั้นเอง,เราจะไม่ เป็นทุกข์,เพราะธรรมะใครทำใครได้

bú lùn wǒ men zài zuò shén me shì   wǒ men jiānɡ huì miàn duì sān zhǒnɡ lèi de rén   tā shuō

不  论 我  们  在  做  什  么  事 ,我  们   将   会  面   对  三   种   类 的  人 ,他  说

wǒ men hǎo   chēnɡ zàn     tā shuō wǒ men bù hǎo   huǐ bànɡ     tā duì wǒ men bù ɡǎn xīnɡ qù

我  们  好 (  称   赞 );他  说  我  们 不  好 ( 毁  谤  );他  对 我  们 不  感  兴  趣 ;

wǒ men jiānɡ bù yīnɡ wéi cǐ ér kǔ nǎo   Tā shuō wǒ men hǎo   yě shì tā de duì   tā shuō wǒ men

我  们   将  不  应   为 此 而 苦  恼 。他  说  我  们  好 ,也  是 他 的  对 ;他  说  我  们

bù hǎo   yě shì tā de duì   tā duì wǒ men bù ɡǎn xīnɡ qù   yě shì tā de duì   wǒ men jiānɡ bù

不  好 ,也  是 他 的  对 ;他  对 我  们 不  感  兴  趣 ,也  是 他 的  对 ;我  们   将  不

wéi cǐ ér kǔ nǎo   yīn wei bú shì shǔ yú wǒ men dí   ér shì fǎ   dà zì rán   de

为 此 而 苦  恼 , 因  为 不  是  属 于 我  们 的 ,而  是 法 (大 自  然 )的 。

 SUÑÑATA BUDDHO

๕.สุญญตาพุทโธ…ทั้งเนื้อทั้งตัว ทั้งผลงานที่ทำไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น,เราขอยกให้พระธรรมทั้งหมด,เราจะไม่ หวังที่จะเอาอะไร,เราจะไม่หวังที่จะเป็นอะไร,ไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกไหนๆ,โดย ประการทั้งปวง,เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระธรรม.

zhè ɡè ròu shēn   yǐ jí suǒ yǒu dí chénɡ jiù   yuàn jiānɡ yí qiè dōu huí ɡuī yú fǎ   dà zì rán

这 个  肉  身  ,以 及  所  有 的   成   就 , 愿    将  一  切  都  回  归 于 法 (大 自  然

Wǒ men jiānɡ bù qí wànɡ shén me   wǒ men jiānɡ bù qí wànɡ chénɡ wéi shén me   bú lùn shì

)。我  们   将  不 祈  望   什  么 ;我  们   将  不 祈  望    成   为  什  么 ,不  论  是

cǐ shēnɡ huò lái shēnɡ   dōu bù qí qiú dé dào shén me   yīn wei yí qiè dōu shì shǔ yú fǎ   dà

此   生   或  来   生  , 都 不 祈  求 得  到  什  么 , 因  为 一  切  都  是  属 于 法 (大

zì rán   de

自  然 )的 。

 SUÑÑATA BUDDHO

๖.สุญญตาพุทโธ…ทุกๆ ชีวิตต่างก็มีความทุกข์อยู่แล้ว เราคนหนึ่งจะไม่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้แก่ทุกๆชีวิตเลย,ถึงแม้ว่าเขาจะด่า นินทา ใส่ร้าย ทุบตี,หรือโดยที่สุดฆ่าเราให้ตายก็เชิญเถิด,เราจะไม่ทำตอบ,เพราะการทำตอบเลว สองเท่า,พระพุทธเจ้าตรัสไว้,บุญกุศลใดๆ . ที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้เกิดมีขึ้น แล้ว,ขอบุญกุศลนั้นๆจงถึงแก่ทุกๆชีวิต,ทั้งที่ตายไปแล้วด้วย,ทั้งที่มีชีวิต อยู่เดี๋ยวนี้ด้วย,ขอให้มีความสุข,แล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวง,เข้าสู่พระนิพพาน โดยเร็วพลันเทอญ.

měi yì ɡè shēnɡ mìnɡ   dōu yǒu kǔ nǎo   Wǒ men jiānɡ bù zēnɡ jiā kǔ nǎo hé zuì è yú měi yì ɡè

每 一 个   生   命  , 都  有 苦  恼 。我  们   将  不  增   加 苦  恼 和  罪 恶于  每 一 个

shēnɡ mìnɡ   zhònɡ shēnɡ     Bú lùn shì tā mà wǒ men   zǔ zhòu wǒ men   huǐ bànɡ huò pò huài

生   命  (  众    生  )。不  论  是 他 骂 我  们 、诅  咒  我  们 、 毁  谤   或 破  坏

wǒ men   ōu dǎ wǒ men   shèn zhì shā hài wǒ men   wǒ men jiānɡ bù huí bào   yīn wei bào fù de

我  们 、殴 打 我  们 、 甚   至  杀  害 我  们 ,我  们   将  不  回  报 , 因  为  报 复 的

xínɡ wéi   bǐ zuò de xínɡ wéi hái yào huài liǎnɡ bèi   fó tuó shuō   yì qiē zhònɡ shēnɡ jiē

行   为 ,比  做 的  行   为  还  要  坏    两   倍 ;佛  陀  说  ,一  切   众    生   皆

yǒu kǔ nǎo   xiàn zài jiù rànɡ wǒ men bǎ yí qiè de shàn xínɡ dōu huí xiànɡ yú yí qiè shēnɡ

有 苦  恼 , 现   在  就  让  我  们 把 一  切 的  善   行   都  回   向  于 一  切   生

mìnɡ   zhònɡ shēnɡ     bú lùn zài shēnɡ de huò jiānɡ lái shòu shēnɡ de   yuàn tā men měi yì ɡè

命  (  众    生  ),不  论  在   生  的  或   将   来  受    生  的 , 愿  他  们  每 一 个

dōu dé dào ān lè ba

都 得  到 安 乐 吧 !

Share this:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Enter email to receive future updates:


Translate this page: